EVENT
Scrum Fest Osaka 2020 @ online
に開催

Scrum Fest Osaka

スクラムの初心者からエキスパート、ユーザー企業から開発企業、立場の異なる様々な人々が集まる学びの場。

登壇したスピーカー